Oznamování protiprávního nebo neetického jednání

Společnost Cash Collectors Servicing s.r.o. („Společnost“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné a jsme připraveni mu předcházet. Pro odhalování možného protiprávního nebo neetického jednání jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou všechny osoby vykonávající činnost pro Společnost ať už jako její zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, společníci a členové orgánů Společnosti a smluvní partneři Společnosti. Oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

   
Písemné a ústní oznámení

Použijte formulář pro oznámení nebo nahrajte hlasovou zprávu na: https://cashcollectors.whistlelink.com/

Po podání oznámení se vygeneruje číslo případu a heslo, která si uchovejte, abyste se mohli do platformy vrátit a komunikovat s příslušnými osobami, které vás budou informovat o řešení vašeho oznámení.

Osobní oznámení

Příslušnými osobami jsou:

  1. Michal Líška, tel. +420 734 797 234, e-mail michal.liska@havelpartners.cz
  2. Marie Berná, tel. +420 734 727 452, e-mail marie.berna@havelpartners.cz
  3. Příslušné osoby můžete kontaktovat za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.
Externí oznamovací systém Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

 

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Jsme tady abychom Vám pomohli