Havel & Partners a CASH COLLECTORS klientom spoločne zaisťujú komplexný, kontinuálny a vysoko efektívny proces správy a vymáhania pohľadávok zahrňujúci najmä nasledujúce činnosti:

  • call centrum – komunikácia s dlžníkmi / administrácia výziev k úhrade
  • investigácia – zisťovanie majetku, osobných a majetkových vzťahov, ovládajúce osoby, súvisiace obchodné väzby
  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom terénnych pracovníkov
  • trvalé úsilie o mimosúdnu dohodu
  • vedenie súdnych, prípadne rozhodcovských konaní vedúcich k právoplatnému priznaniu klientovho nároku
  • po právoplatnom priznaní nároku bezodkladná exekúcia
  • odkupy portfólií pohľadávok​

map.png